از جمله عواملی که در رکود استان در سالیان گذشته نقش داشته ،عدم پایه گزاری صنابع سنگین و پرداختن بیش از حد به صنایع تبدیلی بوده است

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری گلستان ، مهندس امر اله عباسی ؛ رییس شورای راهبردی و هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری استان در گفت و گو با این خبرگزاری گفت: از جمله عواملی که در رکود استان در سالیان گذشته نقش داشته ،عدم پایه گزاری صنابع سنگین و پرداختن بیش از حد به صنایع تبدیلی بوده است و طرح هایی که همواره شاهد اجرای آن بودیم طرح های صنایع سنگین بود و در حوزه توسعه صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی غفلت هایی صورت گرفته که این غلفت باعث رکود استان شده است.