مقام کارگر بقدری عظیم است که پیامبر اکرم (ص) بر دستان یک کارگر مومن بوسه میزند و کار او در طراز عبادت خداوند متعال می داند.

حقیقتا که شهداء، شاهدان ی و حاضر و ناظر بر اعمال هستند که باید به این مسئله مراقب رفتار و کردار خود در امور باشیم تا شرمنده شهداء نشویم. تلاش و اهتمام در کار با جدیت هر چه بیشتر وظیفه امروز همه ما در قبال خون شهداست و هرکس در هر جایگاهی قرار دارد باید تا نفس دارد برای ادای دین خود به شهداء بکوشد.
کارگر عزیز ما صاحب اجر و قرب والا نزد خداوند متعال هستند و تلاش آنهاست که چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت در میآورد.